Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR Sp. z o.o., ul. Grzybowska 6, 26-600 Radom, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Administrator danych osobowych – PRONAR Sp. z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c rozporządzenia.
 • Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym okresie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodne z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie w/w zgody danej osoby. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez PRONAR Sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowe odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.