close

   

  Klauzula informacyjna

  dotyczącą przetwarzania danych osobowych

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR Sp. z o.o., ul. Grzybowska 6, 26-600 Radom, e-mail: pronar@pronar.pl.

  2. Administrator danych osobowych – PRONAR Sp. z o.o. – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c rozporządzenia.

  3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym okresie w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  2. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

  3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodne z prawem,

  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  2. prawo do przenoszenia danych;

  3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  1. Przysługuje Pan/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie w/w zgody danej osoby. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

  2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez PRONAR Sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Osobowych.

  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowe odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.